காரிமங்கலத்தில் ஏருது விடும் திருவிழா

காரிமங்கலத்தில் ஏருது விடும் திருவிழாகாரிமங்கலத்தில் 18 பட்டியும் சேர்ந்து நடத்தும் செவிட்டு ராமசாமி  கோவில். பரீட்சை (ஏ) ஏருது விடும் திருவிழா  நாள் 17-1-2018 அன்று நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்படுகிறது. உங்கள் ஊரில் நடக்கும் செய்திகளை அறிய feejapp.com
பயன் படுத்தவும்.. 

No comments:

Post a Comment

Popular